Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

hubergroup
6888 9f5a 500
hubergroup
Na polskim rynku nieustannie od 1992 roku działa hubergroup Polska – trudniący się w produkcji i dystrybucji farb a także fleksografią. Centrala firmy mieści się w miejscowości Nowa Wieś w województwie dolnośląskim. Hubergroup zaopatrzony jest w najnowocześniejsze narzędzia do samoczynnego mieszania farb a także spełniające funkcję kontrolno – pomiarową.
Profesjonalnie wyposażone laboratoria stwarzają możliwość kontrolowania poszczególnych etapów produkcji, archiwizowania receptur i próbek mokrych farb. Produkcja firmy  skupia się głównie na farbach offsetowych oraz konfekcjonowaniu obciągów gumowych. Więcej informacji dotyczących oferty firmy znajdą Państwo na stronie http://www.mhp.com.pl
hubergroup
6868 2feb
Reposted byguciaheadache
hubergroup
Kontakt

hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21
tel: 071 354 81+10, 071 354 81 16 - 17
fax: 071 373 50 23
www: http://www.mhp.com.pl
e-mail: wroclaw@mhp.com.pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl